Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer. På eiendommen er det tilgjengelig båter, kanoer og annet aktivitetsutstyr.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner, Varamedlem: Eli Kringstad
NFU – Hordaland: Audun Løvik, Varamedlem: Birgitte Hjertaas
LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder, Varamedlem: Bjørn Mørner
Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen, Varamedlem: Britt Karen Spjeld
Bergen Kommune: Samba S. Njie, Varamedlem: Ingse Nordstrand Møen (SV)

Det faste styret består således av en kvinne og fire menn. Inkludert vararepr. er det fem kvinner noe som gir kvinneandel på 50 %.

I 2015 har det vært avholdt to styremøter. På vårens møte ble årsberetning og regnskap godkjent sammen med budsjett for 2015. Videre ble det avholdt et styremøte i september. På dette møtet ble det tatt stilling til anbud på nye tak på hytte 1 og 2 samt innkjøp av en del inventar og utstyr.

 

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Det ble i 2015 utført en del utbedring/vedlikehold utvendig. På hytte 1 og 2 ble det lagt nye tak av aluminiumsplater med taksteinsprofil. Dette var en stor kostnad for stiftelsen, men gjør hyttene mer robust, særlig med tanke på snøfall og frost.
Det ble kjøpt inn nye spisebord og stoler i hytte 1 og 2.. Videre er det satt inn nye ventilatorer på to kjøkken og skiftet ut noen lamper. Noe sengetøy er skiftet og det er foretatt reparasjoner på tv-anlegget.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et godt antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser. Disse vil etter hvert trenge utskifting.

Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

Stiftelsen Solhovden har ingen fast ansatte. Ved dugnadsarbeider og innleid arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker. Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes svært lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

 

Utleie / drift

Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. Stiftelsens kontakt med leietakerne håndteres på denne måten først og fremst av dette kontoret.
Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til styreleder.

I 2015 hadde stiftelsen til sammen 394 utleiedøgn. Dette er 38 døgn mer enn året før.

Antall Døgn SUM SUM
Måned Hytte 1 Hytte 2 Hytte 3 2015 2014
Januar 6 10 10 26 26
Februar 11 17 12 40 32
Mars 13 17 14 44 33
April 5 9 11 25 33
Mai 5 12 12 29 36
Juni 16 10 14 40 42
Juli 13 18 13 44 49
August 10 8 17 35 21
September 6 10 13 29 37
Oktober 17 18 21 56 17
November 4 2 11 17 17
Desember 0 2 7 9 13
Sum Utleiedøgn 106 133 155 394 356

 

 

Stiftelsen Solhovden mottok i 2015 Kr 130.000 i driftstilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og Kr 130.000 fra Bergen Kommune. Dette er beløp som gjør at en har kunnet gjennomføre betydelig oppgradering av anlegget.

Flere familier og grupper med barn og unge kan oppleve et tilbud med friluftsliv sommer og vinter, både på stiftelsens eiendom og nærområder og ved å bruke stiftelsens hytter som utgangspunkt for opplevelser i fjellet.

Regnskapsmessig har stiftelsen i 2015 et negativt driftsresultat på 58 897 kroner.

 

Fremtid
Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte for 2016 fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune på samme nivå som i 2013.

Dette gir styret anledning til å fortsette en systematisk oppgradering av anlegget. I kommende år vil tilkomst med rullestol o.l. til anlegget for øvrig være en prioritert sak. Det er derfor fortsatt behov for utbedring av veier på området.

Videre vil det være behov for betydelig utskifting av inventar i de gamle hyttene. Madrasser og kjøkkenutstyr spesielt.

 

Tilskudd og engasjement fra både Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune viser at stiftelsens tilbud dekker et viktig behov for våre primærbrukere og at samarbeidspartene ønsker å videreføre sitt engasjement.
På bakgrunn av ovenstående mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

Bergen 2. mars 2016

Kåre Kvalvåg   Tore Andersen Tom Skauge
Leder   Styremedlem   Styremedlem
Astrid Mørner Audun Løvik
Styremedlem   Styremedlem