Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer. På eiendommen er det tilgjengelig båter, kanoer og annet aktivitetsutstyr.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner, Varamedlem: Eli Kringstad

NFU – Hordaland: Audun Løvik, Varamedlem: Birgitte Hjertaas

LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder, Varamedlem: Bjørn Mørner

Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen, Varamedlem: Britt Karen Spjeld

Bergen Kommune: Samba S. Njie, Varamedlem: Ingse Nordstrand Møen (SV)

Det faste styret består således av en kvinne og fire menn. Inkludert vararepr. er det fem kvinner noe som gir kvinneandel på 50 %.

I 2014 har det vært avholdt to styremøter. På vårens møte ble årsberetning og regnskap godkjent sammen med budsjett for 2014. Videre ble det avholdt et styremøte på Stiftelsens hytter på Kvamskogen i september. Her ble det foretatt befaring på hyttene og anlegget for øvrig.

 

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Det ble i 2014 utført en del utbedring/vedlikehold utvendig. Hytte 1 og 2 fikk nye terrasser og rekkverket foran grillhuset ble skiftet ut. Grillhuset og garasjene ble beiset utvendig.
Det ble også laget ny vei ned til grillhuset slik at det er enklere å komme frem med rullestol.

Hytte 1 og 2 ble oppjustert med oppvaskmaskiner høsten 2015 og i den forbindelse ble det skiftet ut kjøkkenvask og blandebatterier.
Alle tre hyttene fikk installert husbrannslanger.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et godt antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser.
Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

Stiftelsen Solhovden har ingen fast ansatte. Ved dugnadsarbeider og innleid arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker.

Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes svært lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.
 

Utleie / drift

Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. Stiftelsens kontakt med leietakerne håndteres på denne måten først og fremst av dette kontoret.
Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til styreleder.

I 2014 hadde stiftelsen til sammen 356 utleiedøgn. Dette er om lag 37 døgn mer enn året før.
beretning-2014

Måned Sum Sum
2013 2012
Januar 11 10
Februar 28 27
Mars 45 28
April 30 35
Mai 43 33
Juni 32 17
Juli 46 37
August 15 18
September 25 10
Oktober 14 39
November 14 30
Desember 16 6
Sum 319 290

 

 

 

Stiftelsen Solhovden mottok i 2014 Kr 125.000 i driftstilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og Kr 130.000 fra Bergen Kommune. Dette er beløp som gjør at en har kunnet gjennomføre betydelig oppgradering av anlegget.

Flere familier og grupper med barn og unge kan oppleve et tilbud med friluftsliv sommer og vinter, både på stiftelsens eiendom og nærområder og og ved å bruke stiftelsens hytter som utgangspunkt for opplevelser i fjellet.

Videre har tilgjengeligheten med rullestol blitt vesentlig forbedret ved at det er laget god vei ned til grillhuset. Det gjenstår å lage bedre vei helt ned  til vannet.

Regnskapsmessig har stiftelsen i 2014 et positivt driftsresultat på 117 119 kroner.

Fremtid

Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte for 2014 fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune på samme nivå som i 2013.
Dette gir styret anledning til å fortsette en systematisk oppgradering av anlegget. I kommende år vil tilkomst med rullestol o.l. til anlegget for øvrig være en prioritert sak. Det er derfor fortsatt behov for utbedring av veier på området.

Tilskudd og engasjement fra både Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune viser at stiftelsens tilbud dekker et viktig behov for våre primærbrukere og at samarbeidspartene ønsker å videreføre sitt engasjement.
På bakgrunn av ovenstående mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

Bergen 9. mars 2015

 

Kåre Kvalvåg                                     Tore Andersen                                   Samba S. Njie
leder                                                   styremedlem                                      styremedlem

Astrid Mørner                                    Audun Løvik

styremedlem                                      styremedlem