Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

FFO Vestland: Dag Einar Liland, Varamedlem: Thale Skogstad

NFU – Vestland: Geir Tore Søreide, Varamedlem: Birgitte Hjertaas

LUPE – Vestland: Kåre Kvalvåg, styrets leder, Varamedlem: Bjørn Mørner

Vestland Fylkeskommune: Tore Andersen, Varamedlem: Britt Karen Spjeld

Bergen Kommune: Trond Wathne Tveiten, Varamedlem: Randi Elisabeth Amundsen

Det faste styret består dermed av fem menn. Inkludert vararepr. er det fire kvinner noe som gir kvinneandel på 40 %.

I 2022 har det vært avholdt 2 styremøter, hvorav ett på Teams og ett på stiftelsens hytte på Kvamskogen..

 

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Høsten 2022 ble hytte 1 totalrenovert utvendig med etterisolering, nye vinduer og dører og ny kledning. Arbeidet ble utført av Pål Villanger etter gjennomført anbudskonkurranse med tre tømrerfirma.
I forbindelse med dette arbeidet ble inngangsterrassen utvidet for å gi bedre adkomst for rullestoler. Det ble i den forbindelse nødvendig å utføre noe grave- og murerarbeid som fordyret prosjektet i forhold til planlagt kostnad.
Kostnadene til dette er tatt fra oppspart egenkapital gjennom flere år.

Ett styremedlem har i løpet av året også bidratt med rensing av skog og kratt og slått plener.
Hytte 2 ble beiset utvendig på dugnad.

Hytte 3 eies av Vestland fylkeskommune. Etter anmodning gjennomførte Vestland fylkeskommune beising av hytte 3 utvendig sommeren 2022.

Det er gjennomført nedvask av alle tre hyttene sommeren / høsten 2022.

Stiftelsen Solhovden har ingen fast ansatte. En person er engasjert for å håndtere utleie, utsendelse av koder med tilgang til hyttene, informasjon og fakturaer til leietakere foruten også å besvare spørsmål om leie, priser og annet. Alle som leier hytter må gi samtykke til oppbevaring av leietakers navn, epostadresse og telefonnummer. Stiftelsen Solhovden utleverer ikke slik informasjon til andre aktører.

Ved dugnadsarbeider og innleid arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker. Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området.
Det brennes lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

 

Utleie / drift

I 2022 har det vert 435 utleiedøgn på hyttene våre.
Primærbrukerne utgjør flertallet av våre gjester med over 63 %. Primærbrukerne leier hytter hele året, men andelen er størst siste del av vintermånedene og hele sommer og tidlig høst.

Det er et mål å øke primærbrukernes bruk av hyttene og styret vil vurdere tiltak for å informere bedre om dette tilbudet til primærbrukere, bofellesskap og organisasjoner i alle kommuner i Vestland.

Økonomi

Stiftelsen Solhovden mottok i 2022 Kr 153 000 i driftstilskudd fra Vestland Fylkeskommune og Kr 140 477 fra Bergen Kommune.

Dette er tilskudd som gjør at leieprisen for primærbrukerne kan holdes på et rimelig nivå samt at en har kunnet beholde en god standard på anlegget og vedlikeholde og fornye inventar og tilgjengelig aktivitetsutstyr.

På Solhovden er det tilgjengelig robåt, trøbåt, kanoer og annet aktivitetsutstyr. Det er innkjøpt og vedlikeholdt redningsvester i alle størrelser.
Grillhuset gjør det mulig å arrangere grill og bålarrangement hele året også om været er dårlig. I finvær kan man grille ute i de store fellesgrillene som er anskaffet.

Familier og grupper med barn og unge kan oppleve et tilbud med friluftsliv sommer og vinter, både på stiftelsens eiendom og i nærområdene og ved å bruke stiftelsens hytter som utgangspunkt for opplevelser i fjellet.

Leieinntektene har holdt seg på samme nivå som i 2021.
På grunn av omfattende utbedring av hytte 1 viser årsregnskapet likevel et negativt resultat på Kr 410 000. Kostnaden til rehabilitering av hytte 1 utgjorde drøyt 553 000.

På stiftelsens hjemmeside, på Facebooksiden og ellers på trykt informasjon er Bergen Kommune og Vestland Fylkeskommune synliggjort som samarbeidsparter og tilskudds-givere.

 

Fremtid

Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte for 2023 fra Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune på samme nivå som i 2022.

Dette gir styret anledning til å fortsette en systematisk oppgradering av anlegget. I kommende år vil styret prioritere utskifting av inventar og utstyr i hyttene samt noe nødvendig utearbeid.

Tilskudd og engasjement fra både Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune viser at stiftelsens tilbud dekker et viktig behov for våre primærbrukere og at samarbeidspartene ønsker å videreføre sitt engasjement.

På bakgrunn av ovenstående mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

Bergen 13. mars 2023