Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer.

 

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

FFO Hordaland: Dag Einar Liland, Varamedlem: Thale Skogstad NFU – Hordaland: Audun Løvik*, Varamedlem: Birgitte Hjertaas

LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder, Varamedlem: Bjørn Mørner

Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen, Varamedlem: Britt Karen Spjeld

Bergen Kommune: Trond Wathne Tveiten, Varamedlem: Randi Elisabeth Amundsen

* Geir Tore Søreide erstattet Audun Løvik som representant for NFU Hordaland, 30.09.2020

Det faste styret består dermed av fem menn. Inkludert vararepr. er det fire kvinner noe som gir kvinneandel på 40 %.

I 2020 har det vært avholdt 4 styremøter, hvorav ett per mail og ett på video.

På vårens møte ble årsberetning og regnskap godkjent sammen med budsjett for 2020. Styremøte i august ble avhold på en av hyttene på Kvamskogen.

Ny vei fra hyttene og ned til Longovatnet ble bygget sommeren 2020. Prosjektkostnadene var 487 000 kr, hvorav tilskudd fra Gjensidigestiftelsen utgjorde 230 000 kr.

 

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

 

Ett styremedlem har i løpet av året bidratt med rensing av skog og kratt, og slått plener.

Det er gjennomført nedvask av alle tre hyttene sommeren / høsten 2020.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et godt antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser. Disse vil etter hvert trenge utskifting.

 

Stiftelsen Solhovden har ingen fast ansatte. En person er engasjert for å håndtere utleie, utsendelse av koder, informasjon og fakturaer til leietakere foruten også å besvare spørsmål om leie, priser og annet. Det er inngått avtale med en person som nå tar dette arbeidet fra hjemmekontor.

Det er i 2020 innleid en del hjelp for oppgradering av websider, serverfunksjoner og bookingfunksjoner. Alle som leier hytter må gi samtykke til oppbevaring av leietakers navn, epostadresse og telefonnummer. Stiftelsen Solhovden utleverer ikke slik informasjon til andre aktører.

Ved dugnadsarbeider og innleid arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker. Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

 

Utleie / drift

I 2020 har det vert 297 utleiedøgn på hyttene våre. Primærbrukerne utgjør flertallet av våre gjester. På grunn av hytteforbudet ble alle hyttene stengt fra 20.03 – 30.05.2020. Da styret vedtok å åpne for utleie ble det vedtatt å kun leie ut til brukere som bor sammen til vanlig og at det skulle være to døgn opphold mellom hver utleie. I tillegg har enkelte kommuner nektet bofellesskap å reise på hyttetur resten av året.

Stiftelsen Solhovden mottok i 2020 Kr 146 000 i driftstilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og Kr 136 877 fra Bergen Kommune.

Dette er tilskudd som gjør at leieprisen for primærbrukerne kan holdes på et rimelig nivå samt at en har kunnet beholde en god standard på anlegget og vedlikeholde og fornye tilgjengelig aktivitetsutstyr.

På Solhovden er det tilgjengelig robåt, trøbåt, kanoer og annet aktivitetsutstyr. Det er innkjøpt og vedlikeholdt redningsvester i alle størrelser.

Grillhuset gjør det mulig å arrangere grill og bålarrangement hele året også om været er dårlig. I finvær kan man grille ute i de store fellesgrillene som er anskaffet.

Familier og grupper med barn og unge kan oppleve et tilbud med friluftsliv sommer og vinter, både på stiftelsens eiendom og nærområder og ved å bruke stiftelsens hytter som utgangspunkt for opplevelser i fjellet.

Leieinntektene har gått ned med kr 65 000. Dette skyldes i hovedsak regjeringens forbud mot hytteturer våren 2020 og enkelte kommuners forbud mot å la bofelleskap dra på hytteturer resten av året.

Tilskudd fra Gjensidigestiftelsen på kr 230 000 til bygging av ny vei gjør likevel at inntektene har økt. Siden kostnadene til ny vei er aktivert i balansen og ikke utgiftsført i 2020 vil det likevel komme frem et regnskapsmessig overskudd på 365 893 kroner.

På stiftelsens hjemmeside, på Facebooksiden og ellers på trykt informasjon er Bergen Kommune og Vestland Fylkeskommune synliggjort som samarbeidspart og tilskuddsgiver.

Fremtid

Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte for 2021 fra Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune på samme nivå som i 2020.

 

Dette gir styret anledning til å fortsette en systematisk oppgradering av anlegget. I kommende år vil styret prioritere ytre vedlikehold på hytter og anlegget ellers.

Tilskudd og engasjement fra både Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune viser at stiftelsens tilbud dekker et viktig behov for våre primærbrukere og at samarbeidspartene ønsker å videreføre sitt engasjement.

 

På bakgrunn av ovenstående mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

 

Bergen 15. mars 2021