Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

FFO Vestland: Dag Einar Liland, Varamedlem: Thale Skogstad

NFU – Vestland: Geir Tore Søreide, Varamedlem: Birgitte Hjertaas

LUPE – Vestland: Kåre Kvalvåg, styrets leder, Varamedlem: Bjørn Mørner

Vestland Fylkeskommune: Tore Andersen, Varamedlem: Britt Karen Spjeld

Bergen Kommune: Trond Wathne Tveiten, Varamedlem: Randi Elisabeth Amundsen

Det faste styret består dermed av fem menn. Inkludert vararepr. er det fire kvinner noe som gir kvinneandel på 40 %.

I 2021 har det vært avholdt 4 styremøter, hvorav ett per mail og tre på Teams.

På vårens møte ble årsberetning og regnskap godkjent sammen med budsjett for 2021. Styremøte i august ble avhold på en av hyttene på Kvamskogen.

 

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Høsten 2021 ble hytte 2 totalrenovert utvendig med etterisolering, nye vinduer og dører og ny kledning. Arbeidet ble utført av Pål Villanger etter gjennomført anbudskonkurranse med tre tømrerfirma.

Kostnadene til dette er tatt fra oppspart egenkapital gjennom flere år.

Ett styremedlem har i løpet av året også bidratt med rensing av skog og kratt, og slått plener.

I juni ble det for første gang invitert til dugnad på uteområdet. Det deltok ca 20 voksne personer som bidro til opprydding, fjerning av småskog og rengjøring av grillhus og båter.

Det er gjennomført nedvask av alle tre hyttene sommeren / høsten 2021.

Stiftelsen Solhovden har ingen fast ansatte. En person er engasjert for å håndtere utleie, utsendelse av koder, informasjon og fakturaer til leietakere foruten også å besvare spørsmål om leie, priser og annet. Det er inngått avtale med en person som nå tar dette arbeidet fra hjemmekontor.

Alle som leier hytter må gi samtykke til oppbevaring av leietakers navn, epostadresse og telefonnummer. Stiftelsen Solhovden utleverer ikke slik informasjon til andre aktører.

Ved dugnadsarbeider og innleid arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker. Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området.

Det brennes lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

Utleie / drift

I 2021 har det vert 453 utleiedøgn på hyttene våre. Dette er det høyeste antallet vi har notert. Primærbrukerne utgjør flertallet av våre gjester med over 65 %.

Stiftelsen Solhovden mottok i 2021 Kr 150 000 i driftstilskudd fra Vestland Fylkeskommune og Kr 137 000 fra Bergen Kommune.

Dette er tilskudd som gjør at leieprisen for primærbrukerne kan holdes på et rimelig nivå samt at en har kunnet beholde en god standard på anlegget og vedlikeholde og fornye inventar og tilgjengelig aktivitetsutstyr.

På Solhovden er det tilgjengelig robåt, trøbåt, kanoer og annet aktivitetsutstyr. Det er innkjøpt og vedlikeholdt redningsvester i alle størrelser.

Grillhuset gjør det mulig å arrangere grill og bålarrangement hele året også om været er dårlig. I finvær kan man grille ute i de store fellesgrillene som er anskaffet.

Familier og grupper med barn og unge kan oppleve et tilbud med friluftsliv sommer og vinter, både på stiftelsens eiendom og i nærområdene og ved å bruke stiftelsens hytter som utgangspunkt for opplevelser i fjellet.

Leieinntektene har økt med kr 70 000 fra 2021. Dette skyldes økt utleie med 156 døgn i forhold til 2020. En kan derfor nå si at nedtrekket pga. korona nå er tilbakelagt.

På grunn av omfattende utbedring av hytte 1 viser årsregnskapet likevel et negativt resultat på Kr 293 485. Kostnaden til rehabilitering av hytte 1 utgjorde drøyt 500 000.

På stiftelsens hjemmeside, på Facebooksiden og ellers på trykt informasjon er Bergen Kommune og Vestland Fylkeskommune synliggjort som samarbeidsparter og tilskuddsgivere.

Fremtid

Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte for 2022 fra Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune på samme nivå som i 2020.

Dette gir styret anledning til å fortsette en systematisk oppgradering av anlegget. I kommende år vil styret prioritere ytre vedlikehold på hytte 2 og utendørsanlegget ellers.

Tilskudd og engasjement fra både Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune viser at stiftelsens tilbud dekker et viktig behov for våre primærbrukere og at samarbeidspartene ønsker å videreføre sitt engasjement.

På bakgrunn av ovenstående mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

 

Bergen 8. mars 2022