Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

FFO Hordaland: Dag Einar Liland, Varamedlem: Thale Skogstad

NFU – Hordaland: Audun Løvik, Varamedlem: Birgitte Hjertaas

LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder, Varamedlem: Bjørn Mørner

Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen, Varamedlem: Britt Karen Spjeld

Bergen Kommune: Tom Skauge, Varamedlem: Ayla Sveen Tessem (SV)

Det faste styret består dermed av fem menn. Inkludert vararepr. er det fire kvinner noe som gir kvinneandel på 40 %.

I 2019 har det vært avholdt to styremøter. På vårens møte ble årsberetning og regnskap godkjent sammen med budsjett for 2019. Ett av styremøtene ble avholdt på en av hyttene på Kvamskogen.

Det er i 2019 arbeidet med å planlegge bygging av ny vei ned til Longovatnet. Det er betalt for rydding av skog, utarbeidelse av tegninger og søknadspapirer. Kvam Herad har godkjent prosjektet og det er gitt oppstartstillatelse.

Høsten 2019 søkte stiftelsen om tilskudd fra Gjensidigestiftelsen til dette prosjektet og fikk innvilget kr 230 000. Dette tilsvarer om lag 50% av de kalkulerte kostnadene.

 

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Det ble i 2019 utført en del utbedring/vedlikehold utvendig og innvendig.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et godt antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser. Disse vil etter hvert trenge utskifting.

Stiftelsen Solhovden har ingen fast ansatte. En person er engasjert for å håndtere utleie, utsendelse av koder, informasjon og fakturaer til leietakere foruten også å besvare spørsmål om leie, priser og annet. Det er inngått avtale med en person som nå tar dette arbeidet fra hjemmekontor.
Det er i 2019 innleid en del hjelp for oppgradering websider, serverfunksjoner og bookingfunksjoner slik at dette er i tråd med nytt GDPR regelverk.

Ved dugnadsarbeider og innleid arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker. Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

 

Utleie / drift

I 2019 har det vert 426 utleiedøgn på hyttene våre. Primærbrukerne utgjør flertallet av våre gjester. Antall utleie til grupper har økt noe og utgjør nå 27% mens andel av «andre brukere» har falt til 21%.


Stiftelsen Solhovden mottok i 2019 Kr 146 000 i driftstilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og Kr 134 589 fra Bergen Kommune. Dette er tilskudd som gjør at leieprisen for primærbrukerne kan holdes på et rimelig nivå samt at en har kunnet beholde en god standard på anlegget og vedlikeholde og fornye tilgjengelig aktivitetsutstyr.

På Solhovden er det tilgjengelig robåt, trøbåt, kanoer og annet aktivitetsutstyr. Det er innkjøpt og vedlikeholdt redningsvester i alle størrelser.
Grillhuset gjør det mulig å arrangere grill og bålarrangement hele året også om været er dårlig.
I finvær kan man grille ute i de store fellesgrillene som er anskaffet.

Familier og grupper med barn og unge kan oppleve et tilbud med friluftsliv sommer og vinter, både på stiftelsens eiendom og nærområder og ved å bruke stiftelsens hytter som utgangspunkt for opplevelser i fjellet.

Regnskapsmessig har stiftelsen i 2019 et positivt driftsresultat på 195 835 kroner.
På stiftelsens hjemmeside, på Facebooksiden og ellers på trykt informasjon er Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune synliggjort som samarbeidspart og tilskuddsgiver.

Fremtid

Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte for 2020 fra Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune på samme nivå som i 2020.

Dette gir styret anledning til å fortsette en systematisk oppgradering av anlegget. I kommende år vil tilkomst med rullestol til hyttene og anlegget for øvrig være en prioritert sak. Det er derfor fortsatt behov for utbedring av veier på området.

Videre vil det være behov for betydelig utskifting av inventar i de gamle hyttene. Møbler, lamper og kjøkkenutstyr må jevnlig oppgraderes og skiftes ut.

Tilskudd og engasjement fra både Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune viser at stiftelsens tilbud dekker et viktig behov for våre primærbrukere og at samarbeidspartene ønsker å videreføre sitt engasjement.

På bakgrunn av ovenstående mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

Bergen 2. mars 2020

Kåre Kvalvåg                         Audun Løvik                          Dag Einar Liland

Trond Wathne Tveiten        Tore Andersen