Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner, Varamedlem: Eli Kringstad

NFU – Hordaland: Audun Løvik, Varamedlem: Birgitte Hjertaas

LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder, Varamedlem: Bjørn Mørner

Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen, Varamedlem: Britt Karen Spjeld

Bergen Kommune: Tom Skauge, Varamedlem: Ayla Sveen Tessem (SV)

Det faste styret består således av en kvinne og fire menn. Inkludert vararepr. er det fem kvinner noe som gir kvinneandel på 50 %.

I 2018 har det vært avholdt to styremøter. På vårens møte ble årsberetning og regnskap godkjent sammen med budsjett for 2018.

 

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

I 2018 startet prosjektering av arbeidet med å utbedre veien ned til vannet for å tilrettelegge tilkomsten til båter, kanoer og fisking også for funksjonshemmede. En del skog ble fjernet for å gjøre oppmåling og tilkomst enklere.
Frostskader i hytte 1 i desember gjorde det nødvendig å skifte en oppvaskmaskin og skifte trykkregulering.

I tillegg ble det installert trykkutjevning i hytte tre pga for høyt vanntrykk. Komfyr-vakt ble skiftet i hytte tre. Det ble innkjøpt nye utebenker til alle hyttene samt til Grillhuset. Benkene er laget ved og kjøpt fra Fengselsutsalget ved Bergen Fengsel.

Det ble utført en del rydding av trær og busker rundt hyttene sommer og høst.

Stiftelsen Solhovden har en ansatt i timestilling som håndterer booking og utsending av fakturaer til leietakerne. Arbeidet utføres fra eget hjemmekontor
Selvbooking online har økt tilgjengeligheten og antall utleiedøgn har økt også i 2018.

Ved dugnadsarbeider og innleid arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker. Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

Det er inngått databehandleravtale med dataselskapet som leverer bookingsystemet og med regnskapsbyrået.

Stiftelsen har utarbeidet ny personvernerklæring og det er innført obligatorisk godkjenningsordning for behandling av personopplysninger ved booking av hytter.

Med de tiltakene som er gjort anser styret at hensynet til lagring og bruk av personopplysninger er ivaretatt i tråd med bestemmelsene i lovgivningen.

 

 

Utleie / drift

I 2018 hadde stiftelsen til sammen 442 utleiedøgn. Dette er en økning på 17 utleiedøgn i forhold til tidligere toppår i 2017. Grafen viser utleie de siste fire årene fordelt på måneder.

Selv om antall leiedøgn har økt har leieinntekten stått stille. Dette skyldes at andel primærbrukere har økt og de betaler lavere leie enn andre brukere.

Stiftelsen Solhovden mottok i 2018 Kr 142.000 i driftstilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og Kr 132.600 fra Bergen Kommune. Dette er tilskudd som gjør at en har kunnet gjennomføre betydelig oppgradering av anlegget samt vedlikeholde og fornye tilgjengelig aktivitetsutstyr.

På Solhovden er det tilgjengelig robåt, trøbåt, kanoer og annet aktivitetsutstyr. Det er innkjøpt og vedlikeholdt redningsvester i alle størrelser.
Grillhuset gjør det mulig å arrangere grill og bålarrangement hele året også om været er dårlig. I finvær kan man grille ute i de store fellesgrillene som er anskaffet.

Den største brukergruppen er bofellesskap og andre som arrangerer turer for utviklingshemmede som må ha med seg ansatte/støttekontakter. Offentlige tilskudd gjør at leieprisen kan holdes lav, slik at den enkelte bruker har økonomi til å få opplevelser på tross av at de må ha med støttepersonell.

Det er i noen grad også andre utsatte grupper innen psykiatri, innvandrere som har benyttet stiftelsens hytter dette året.

Familier og grupper med barn og unge kan oppleve et tilbud med friluftsliv sommer og vinter, både på stiftelsens eiendom og nærområder og ved å bruke stiftelsens hytter som utgangspunkt for opplevelser i fjellet.

Regnskapsmessig har stiftelsen i 2018 et positivt driftsresultat på 155 197 kroner.

På stiftelsens hjemmeside, på Facebooksiden og ellers på trykt informasjon er Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune synliggjort som samarbeidspart og tilskuddsgiver.

 

Fremtid

Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte for 2019 fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune på samme nivå som i 2018.

Dette gir styret anledning til å fortsette en systematisk oppgradering av anlegget. I kommende år vil tilkomst med rullestol til vannet bli fullført.
Men det er fortsatt behov for utbedring av andre veier på området.

Tilskudd og engasjement fra både Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune viser at stiftelsens tilbud dekker et viktig behov for våre primærbrukere og at samarbeidspartene ønsker å videreføre sitt engasjement.

På bakgrunn av ovenstående mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

Bergen 11. februar 2019

 

Kåre Kvalvåg                         Audun Løvik                          Astrid Mørner

Tom Skauge                           Tore Andersen