Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer.

 

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner, Varamedlem: Eli Kringstad

NFU – Hordaland: Audun Løvik, Varamedlem: Birgitte Hjertaas

LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder, Varamedlem: Bjørn Mørner

Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen, Varamedlem: Britt Karen Spjeld

Bergen Kommune: Tom Skauge, Varamedlem: Ayla Sveen Tessem (SV)

Det faste styret består således av en kvinne og fire menn. Inkludert vararepr. er det fem kvinner noe som gir kvinneandel på 50 %.

I 2016 har det vært avholdt tre styremøter. På vårens møte ble årsberetning og regnskap godkjent sammen med budsjett for 2016. Videre ble det avholdt to styremøter der hovedsaken har vært Hordaland Fylkeskommunes oppsigelse av avtale om booking og nøkkelhåndtering og innføring av nytt online bookingsystem.

 

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Det ble i 2016 utført en del utbedring/vedlikehold utvendig. På hytte 1 og 2 ble det lagt nye tak av aluminiumsplater med taksteinsprofil. Dette var en stor kostnad for stiftelsen, men gjør hyttene mer robust, særlig med tanke på snøfall og frost.
Det ble kjøpt inn nye spisebord og stoler i hytte 1 og 2.. Videre er det satt inn nye ventilatorer på to kjøkken og skiftet ut noen lamper. Noe sengetøy er skiftet og det er foretatt reparasjoner på tv-anlegget.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et godt antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser. Disse vil etter hvert trenge utskifting.
Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

Stiftelsen Solhovden har ingen fast ansatte. Høsten 2016 ble det klart at Hordaland Fylkeskommune ikke lenger ville ta arbeidet med booking og nøkkelhåndtering.

Det er inngått avtale med en person som nå tar dette arbeidet fra hjemmekontor.

Ved dugnadsarbeider og innleid arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker. Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

Utleie / drift

Utleie av hyttene har fram til 30. september vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune. Fra 1. oktober ble det inngått avtale med en person som nå utfører dette arbeidet. Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til styreleder. I 2016 hadde stiftelsen til sammen 393 utleiedøgn.

Stiftelsen Solhovden mottok i 2016 Kr 133.000 i driftstilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og Kr 130.000 fra Bergen Kommune. Dette er tilskudd som gjør at en har kunnet gjennomføre betydelig oppgradering av anlegget samt vedlikeholde og fornye tilgjengelig aktivitetsutstyr.

På Solhovden er det tilgjengelig robåt, trøbåt, kanoer og annet aktivitetsutstyr. Det er innkjøpt og vedlikeholdt redningsvester i alle størrelser.
Grillhuset gjør det mulig å arrangere grill og bålarrangement hele året også om være er dårlig.
I finvær kan man grille ute i de store fellesgrillene som er anskaffet.

Familier og grupper med barn og unge kan oppleve et tilbud med friluftsliv sommer og vinter, både på stiftelsens eiendom og nærområder og ved å bruke stiftelsens hytter som utgangspunkt for opplevelser i fjellet.

Regnskapsmessig har stiftelsen i 2016 et positivt driftsresultat på 264 602 kroner.

På stiftelsens hjemmeside, på Facebooksiden og ellers på trykt informasjon er Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune synliggjort som samarbeidspart og tilskuddsgiver.

 

Fremtid

Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte for 2017 fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune på samme nivå som i 2016.

Dette gir styret anledning til å fortsette en systematisk oppgradering av anlegget. I kommende år vil tilkomst med rullestol til hyttene og anlegget for øvrig være en prioritert sak. Det er derfor fortsatt behov for utbedring av veier på området.

Videre vil det være behov for betydelig utskifting av inventar i de gamle hyttene. Madrasser, gardiner og kjøkkenutstyr spesielt.

Tilskudd og engasjement fra både Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune viser at stiftelsens tilbud dekker et viktig behov for våre primærbrukere og at samarbeidspartene ønsker å videreføre sitt engasjement.

På bakgrunn av ovenstående mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

Bergen 20. februar 2017

 

 

Kåre Kvalvåg                         Audun Løvik                          Astrid Mørner

Tom Skauge                           Tore Andersen