Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer. På eiendommen er det tilgjengelig båter, kanoer og annet aktivitetsutstyr.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner, Varamedlem: Eli Kringstad

NFU – Hordaland: Arvid Kaalaas, Varamedlem: Birgitte Hjertaas

LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder, Varamedlem: Bjørn Mørner

Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen, Varamedlem: Britt Karen Spjeld

Bergen Kommune: Samba S. Njie, Varamedlem: Ingse Nordstrand Møen (SV)

Det faste styret består således av en kvinne og fire menn. Inkludert vararepr. er det fem kvinner noe som gir kvinneandel på 50 %.

I 2013 har det vært avholdt to styremøter. På vårens møte ble årsberetning og regnskap godkjent sammen med budsjett for 2013. Videre er det avholdt et styremøte per mail/telefon.
I tillegg ble det sendt en skriftlig orientering til styret vedr den nye hytten i januar 2013.

 

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Våren 2013 stod den nye hytten klar til bruk og det ble arrangert formell overrekkelse til Stiftelsen Solhovden 12. april.
Fylkesvaraordfører Mona Hellesnes stod for den formelle overleveringen. Tilstede var også entreprenør, prosjektansvarlig og en rekke ledere og samarbeidsparter fra Hordaland Fylkeskommune.

Hytten er i sin helhet eiet og betalt av Hordaland Fylkeskommune. Hytten er oppført på stiftelsens tomt.

De to andre hyttene ble sommeren 2013 beiset utvendig med innleid hjelp. I tillegg ble en del madrasser skiftet ut og kjøkkenutstyr fornyet. Videre ble det kjøpt inn ny trøbåt av typen Pioner. Den gamle trøbåten var mer enn 20 år og hadde ikke vært i bruk siste året pga feil og mangler. Den ble derfor avhendet sommeren 2013.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et godt antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser.
Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

Stiftelsen Solhovden har ingen fast ansatte. Ved dugnadsarbeider og innleid arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker.

Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes svært lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.
Utleie / drift

Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. Stiftelsens kontakt med leietakerne håndteres på denne måten først og fremst av dette kontoret.
Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til leder.

I 2013 hadde stiftelsen til sammen 319 utleiedøgn. Dette er om lag 30 døgn mer enn året før.
2012_beretning

Måned Sum Sum
2013 2012
Januar 11 10
Februar 28 27
Mars 45 28
April 30 35
Mai 43 33
Juni 32 17
Juli 46 37
August 15 18
September 25 10
Oktober 14 39
November 14 30
Desember 16 6
Sum 319 290

 

Stiftelsen Solhovden mottok i 2013 Kr 125.000 i driftstilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og Kr 130.000 fra Bergen Kommune. Dette er beløp som gjør at en har kunnet gjennomføre betydelig oppgradering av anlegget.

Regnskapsmessig har stiftelsen i 2013 et positivt driftsresultat på 235 615 kroner.

Kr 100 000 av dette gjelder tilbakeførte kostnader til den nye hytten.
Stiftelsen kjøpte inn og betalte inventar og utstyr til den nye hytten i november/desember 2012. I 2013 fikk Stiftelsen Solhovden tilbakeført om lag Kr 100 000 fra Hordaland Fylkeskommune, delvis som refusjon av kostnader og delvis som ekstra tilskudd til inventar og utstyr i den nye hytten.

Fremtid

Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte for 2014 fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune på samme nivå som i 2013.
Dette gir styret anledning til å fortsette en systematisk oppgradering av anlegget. I kommende år vil utvendig vedlikehold på garasjer og grillhus og terrasserekkverk være høyt prioritert.
Tilkomst med rullestol o.l. til hytter og anlegget for øvrig er ikke god nok. Det er derfor et behov for utbedring av veier og inngangsparti.

Tilskudd og engasjement fra både Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune viser at stiftelsens tilbud dekker et viktig behov for våre primærbrukere og at samarbeidspartene ønsker å videreføre sitt engasjement.
På bakgrunn av ovenstående mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

Bergen 10. mars 2014

 

 

 

 

Kåre Kvalvåg                                     Tore Andersen                                   Samba S. Njie
leder                                                   styremedlem                                      styremedlem

 

 

 

Astrid Mørner                                    Arvid Kaalaas

Styremedlem                                      styremedlem