Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer. På eiendommen er det tilgjengelig båter, kanoer og annet aktivitetsutstyr.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner, Varamedlem: Eli Kringstad

NFU – Hordaland: Arvid Kaalaas, Varamedlem: Birgitte Hjertaas

LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder, Varamedlem: Bjørn Mørner

Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen, Varamedlem: Britt Karen Spjeld

Bergen Kommune: Samba S. Njie, Varamedlem: Marie Tschudi Madsen Fra 10. september: Ingse Nordstrand Møen (SV)

 

Det faste styret består således av en kvinne og fire menn blant de faste representantene. Inkludert vararepr. er det fem kvinner noe som gir kvinneandel på 50 %.

I år 2012 har det vært avholdt to styremøter. På vårens møte ble årsberetning og regnskap godkjent sammen med budsjett for 2012. Høstens møte ble avholdt på stiftelsens hytter på Kvamskogen. I tillegg ble det i desember holdt en visning for styret på den nye hytten som ble ferdigstilt fra entreprenøren i slutten av september. Det ble i august også sendt en internrapportering til styret fra daglig leder.

 

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Høsten 2011 startet Hordaland Fylkeskommune grunnarbeidene på en ny hytte. Hytten ble ferdigstilt av entreprenøren i slutten av september 2012 og overtatt av Hordaland Fylkeskommune. Stiftelsens leder har deltatt på byggemøter og ved ferdigbefaringen 26. september 2012. Brukstillatelse er ikke mottatt i det denne beretningen blir godkjent og hytten er derfor ikke satt i ordinær utleie. Dette vil skje så snart brukstillatelse foreligger.

Hytten er i sin helhet eiet og betalt av Hordaland Fylkeskommune. Hytten er oppført på stiftelsens tomt. Det er fremlagt forslag til gjensidig leieavtale vedr tomt og hytte. Avtalen forventes godkjent og undertegnet i nær fremtid. I tillegg til hytte med sengeplass til 10 personer inneholder bygget også en underetasje med varmestue og garderober med dusj og toaletter. Dette vil gjøre anlegget dimensjonert for større aktiviteter utendørs hele året.

Det er gjort betydelig oppgradering av hytte 2 dette året. Etterisolering og nytt gulv i stuen, ny kjøkkeninnredning og nytt badegulv med nye varmekabler.

Begge hyttene har dessuten gjennomgått en god rundvask.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser.
Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

Stiftelsen Solhovden har ingen ansatte. Ved dugnadsarbeider og innleide arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker.

Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes svært lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.
 

Utleie / drift

Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. Stiftelsens kontakt med leietakerne håndteres på denne måten først og fremst av dette kontoret.

I 2012 hadde stiftelsen til sammen 290 utleiedøgn. Dette er om lag 30 døgn mer enn året før.

Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til leder.
beretning_2013

Måned Sum Sum
2012 2011
Januar 10,0 12,0
Februar 27,0 27,0
Mars 28,0 30,0
April 35,0 22,0
Mai 33,0 2,0
Juni 17,0 28,0
Juli 37,0 37,0
August 18,0 28,0
September 10,0 24,0
Oktober 39,0 23,0
November 30,0 15,0
Desember 6,0 11,0
Sum utleiedøgn 290,0 259,0

 

Stiftelsen Solhovden mottok i 2012 kr. 100.000 i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og kr. 130.000 fra Bergen Kommune. Dette er beløp som gjør at en har kunnet gjennomføre betydelig oppgradering av anlegget.

Det ble også i 2012 søkt om momsrefusjon til Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at stiftelsen også driver utleie til andre enn primærgruppene.

I de siste månedene ble det innkjøpt inventar og utstyr til den nye hytten for om lag 65 000 kroner. Stiftelsen har søkt Hordaland Fylkeskommune om ekstraordinært tilskudd for å dekke disse kostnadene. Søknaden vil bli behandlet i 2012 og er på godkjenningstidspunktet for denne beretning allerede innvilget.

Regnskapsmessig har stiftelsen i 2012 et negativt driftsresultat på 54 801 kroner. Når en tar ekstraordinære innkjøp til ny hytte i betraktning vil en se at den ordinære driften for 2012 balanserer med et positivt resultat med omlag 10 000 kroner.

Fremtid

Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte for 2013 fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune på samme nivå som i 2012.
Dette gir styret anledning til å fortsette en systematisk oppgradering av anlegget. I kommende år vil utvendig vedlikehold på de to hyttene ha høyt fokus. Ny trøbåt er også høyt prioritert dersom økonomien tillater det.

Dette viser at våre samarbeidsparter i Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune satser sterkt på stiftelsens tilbud fremover.
På bakgrunn av ovenstående mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

Bergen 13. februar 2013

 

 

 

 

Kåre Kvalvåg                                     Tore Andersen                                   Samba S. Njie
leder                                                   styremedlem                                      styremedlem

 

 

 

Astrid Mørner                                    Arvid Kaalaas

Styremedlem                                      styremedlem