Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer. På eiendommen er det tilgjengelig båter, kanoer og annet aktivitetsutstyr.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner, Varamedlem: Eli Kringstad

NFU – Hordaland: Arvid Kaalaas, Varamedlem: Birgitte Hjertaas

LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder, Varamedlem: Bjørn Mørner

Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen, Varamedlem: Britt Karen Spjeld

Bergen Kommune: Samba S. Njie, Varamedlem: Marie Tschudi Madsen

Det faste styret består således av en kvinne og fire menn blant de faste representantene. Inkludert vararepr. er det fem kvinner noe som gir kvinneandel på 50 %.

I år 2010 har det vært avholdt ett styremøte. På vårens møte ble årsberetning og regnskap godkjent sammen med budsjett for 2010. I tillegg ble det i desember sendt en internrapportering til styret fra daglig leder.

 

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Gamlehytten ble etter vedtak i styret bestemt revet for å gi plass til ny hytte. Gamlehytten ble brukt av Kvam Brann- og redningsetat til øvingsobjekt og ble brent i november.

Høsten 2011 startet Hordaland Fylkeskommune grunnarbeidene på en ny hytte. Hytten forventes ferdig i 2012 og vil i tillegg til hytte med sengeplass til 10 personer også inneholde en underetasje med varmestue og garderober med dusj og toaletter. Dette vil gjøre anlegget dimensjonert for større aktiviteter utendørs hele året.

Det er gjort betydelig oppgradering av hyttene siste året. Frostsikring av vann- og avløpsanlegget, vei mellom hyttene, nye sofamøbler, sengestier og nye ytterdører i begge hyttene for å nevne noe.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser.
Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

Stiftelsen Solhovden har ingen ansatte. Ved dugnadsarbeider og innleide arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker.

Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes svært lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

Utleie / drift
Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. Stiftelsens kontakt med leietakerne håndteres på denne måten først og fremst av dette kontoret.

I 2011 hadde stiftelsen til sammen 259 utleiedøgn. Dette er om lag det samme som året før..

Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til leder.

Stiftelsen Solhovden mottok i 2011 kr. 100.000 i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og kr. 130.000 fra Bergen Kommune. Dette er beløp som gjør at en har kunnet gjennomføre betydelig oppgradering av anlegget.

I 2010 innførte Kvam Herad eiendomsavgift for hele kommunen og i 2011 ble det søkt om permanent fritak for betaling av slik avgift. Søknaden ble innvilget og innbetalt beløp for 2011 refundert.

Det ble også søkt om momsrefusjon til Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Søknaden gav en refusjon på i overkant 18 000 kroner for 2011.

Driftsresultatet for 2011 er fastsatt til Kr 17 859.

Fremtid

Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte for 2012 fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune på samme nivå som i 2011.
Dette gir styret anledning til å fortsette en systematisk oppgradering av anlegget. I kommende år vil utvendig vedlikehold på de to hyttene ha høy prioritet i tillegg til å avslutte innvendig oppgradering av hytte 2. Ny trøbåt er også høyt prioritert dersom økonomien tillater det.

Hordaland Fylkeskommune bygger en ny hytte på stiftelsens område som forventes ferdig i løpet av sommeren 2012. Hytten skal disponeres vederlagsfritt av stiftelsen til samme formål som i dag. Denne hytten med varmestue og garderobeanlegg vil gi mulighet til å legge større fellesarrangement til området både for kommuner, fylkeskommune og organisasjoner og lag som arbeider for stiftelsens målgruppe.

Dette viser at våre samarbeidsparter i Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune satser sterkt på stiftelsens tilbud fremover.
På bakgrunn av ovenstående mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

Bergen 5. mars 2012

 

 

 

 

Kåre Kvalvåg                                     Tore Andersen                                   Samba S. Njie
leder                                                   styremedlem                                      styremedlem

 

 

 

Astrid Mørner                                    Arvid Kaalaas

Styremedlem                                      styremedlem