Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer. På eiendommen er det tilgjengelig båter, kanoer og annet aktivitetsutstyr.

 

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner
Varamedlem: Eli Kringstad

NFU – Hordaland: Arvid Kaalaas
Varamedlem: Birgitte Hjertaas

LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder
Varamedlem: Bjørn Mørner

Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen
Varamedlem: Britt Karen Spjeld

Bergen Kommune: Samba S. Njie
Varamedlem: Marie Tschudi Madsen

Det faste styret består således av en kvinne og fire menn blant de faste representantene. Inkludertvararepr. er det fem kvinner noe som gir kvinneandel på 50 %.

I år 2010 har det vært avholdt to styremøter. På vårens møte ble årsberetning og regnskap godkjent sammen med budsjett for 2010.

 

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

  1. januar 2010 ble det oppdaget en betydelig vannlekkesje i hytte 1. Årsaken var frostsprenging etter at jordfeilbryter hadde slått seg av. Skaden ble, med unntak av egenandel, dekket av forsikringsutbetaling fra Gjensidige Forsikring.

Det er videre skiftet ut innmat i sikringsskapene og nye varmtvannsberedere i begge hyttene. Det er videre lagt ny varme og belegg i badegulv på hytte 2. I begge hyttene er loftene etterisolert og hemsene er lukket for å redusere utgifter til oppvarming.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser.
Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

Stiftelsen Solhovden har ingen ansatte. Ved dugnadsarbeider og innleide arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker.

Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes svært lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

Utleie / drift

Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. Stiftelsens kontakt med leietakerne håndteres på denne måten først og fremst av dette kontoret.

I 2010 hadde stiftelsen til sammen 256 utleiedøgn. Dette er en reduksjon på 57 døgn fra 2009.

Størstedelen av reduksjonen skyldes at hytte 2 var stengt i forbindelse med utbedring av vannskade. Det vises for øvrig til vedlagte statistikk.
Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til leder.

Stiftelsen Solhovden mottok i 2010 kr. 100.000 i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og kr. 130.000 fra Bergen Kommune. Dette er en god økning fra året før og gjør at en har kunnet gjennomføre betydelig oppgradering av anlegget.

Driftsresultatet for 2010 er fastsatt til Kr 55 846.

 

Fremtid

Det vil fortsatt være behov for betydelig vedlikeholdsarbeid på hyttene. Nytt gulvebelegg i stuene, utvendig maling/beising, skifte av trekkfulle ytterdører og utskifting av møbler er særlig viktig å få utført i 2011.

Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte fra Hordaland Fylkeskommune i budsjettet for 2011 på samme nivå som i 2010.
Bergen Kommune har vedtatt at driftstilskuddet for 2011 blir det samme som for 2010.

Sommeren 2009 vedtok Hordaland Fylkesting å bevilge 3 mill kroner til bygging av en ny hytte på stiftelsens eiendom på Kvamskogen.
Byggestart forventes å bli sommeren 2011 med ferdigstillelse vinteren 2012.
Hytten skal disponeres av stiftelsen til samme formål som i dag.

Dette viser at våre samarbeidsparter i Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune satser sterkt på stiftelsens tilbud fremover.
På bakgrunn av ovenstående mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

Bergen 28. mars 2011

Kåre Kvalvåg                                     Tore Andersen                                   Samba S. Njie
leder                                                   styremedlem                                      styremedlem

 

Astrid Mørner                                    Arvid Kaalaas
Styremedlem                                      styremedlem