Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer. På eiendommen er det tilgjengelig båter, kanoer og annet aktivitetsutstyr.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:
Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner
Varamedlem: Eli Kringstad
NFU – Hordaland: Vigdis Olsen Brakstad. Fra 24.04.08: Arvid Kaalaas
Varamedlem: Gunnar Hovden. Fra 24.04.08: Birgitte Hjertaas
LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder
Varamedlem: Bjørn Mørner
Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen
Varamedlem: Britt Karen Spjeld
Bergen Kommune: Samba S. Njie
Varamedlem: Tone E. Salomonsen. Fra 15.09.08: Marie Tschudi Madsen
Det faste styret består således av en kvinne og fire menn blant de faste representantene. Inkludert vararepr. er det fem kvinner noe som gir kvinneandel på 50 %.
I år 2008 har det vært avholdt to styremøter hvorav det ene på stiftelsens hytter på Kvamskogen.

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Samarbeidsavtalen med Skog og vedlikehold ved Eidsvåg dagsenter om vedlikehold og ettersyn av hyttene ble av Eidsvåg Dagsenter sagt opp med virkning fra 1. Januar 2008. Etter dette er det daglig leder (styreleder) som har stått for ettersyn av hyttene, opptrekk og utsetting av båter og annet forefallende arbeid.
Et mer ad-hoc samarbeid med Amalie Skrams Hus er utprøvet høsten 2008 og vil fortsette i 2009 med tanke på beising og annet lettere vedlikehold.
Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser.
Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.
Det har ikke vært utført større vedlikeholdsarbeid i 2008, men etter tilskudd fra Sparebanken Vest vil sikringsskapene og en varmtvannsbereder bli utbedret/skiftet primo 2009.
Stiftelsen Solhovden har ingen ansatte. Ved dugnadsarbeider og innleide arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker.
Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes svært lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

 

Utleie / drift
Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. Stiftelsens kontakt med leietakerne håndteres på denne måten først og fremst av dette kontoret.
I 2008 hadde stiftelsen til sammen 296 utleiedøgn. Dette er en økning på 39 døgn fra 2007.
Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til leder.
Stiftelsen Solhovden mottok i 2008 kr. 60.000 i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og kr. 50.000 fra Bergen Kommune.
Våren 2008 ble det med støtte fra Hordaland Fylkeskommune produsert og utsendt en ny informasjonsfolder om Stiftelsens tilbud. Folderen er produsert i 2000 eks. og ble distribuert til alle kommuner i Hordaland, de utviklingshemmedes organisasjoner samt andre aktuelle kontaktadresser.
Pga økt utleie og reduserte kostnader samt et ekstra tilskudd fra Sparebanken Vest, ble det i 2008 notert et overskudd på Kr. 90.206,- Av dette er det øremerket Kr. 25.000 til utbedring/nyanskaffelse av varmvannsbereder og sikringsskap.

Fremtid

Det vil fortsatt være behov for noe vedlikeholdsarbeid på hyttene. Taktekkingen vil ikke vare mange år til og det er derfor et mål å få dette arbeidet utført inneværende år. I den forbindelse vil styret søke flere stiftelser/legater om ekstra tilskudd.
Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Bystyre i budsjettene for 2009 på samme nivå som i 2008.
Hordaland Fylkeskommune planlegger i samarbeid med stiftelsen å bygge en ny hytte på området til Stiftelsen Solhovden som skal disponeres av stiftelsen til samme formål som i dag. Det er i skrivende stund ikke inngått bindende avtaler med Hordaland Fylkeskommune om dette.
På bakgrunn av dette mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.
Mange henvendelser fra fornøyde brukere tyder på at tilbudet som stilles til disposisjon er verdifullt for mange utviklingshemmede og deres pårørende. Også mange kommunale bofellesskap og turer med organisasjoner melder tilbake om fine turer på hyttene.

Bergen 16. mars 2009

 

Kåre Kvalvåg                                     Tore Andersen                                   Samba S. Njie
leder                                                   styremedlem                                      styremedlem

 

                                   Astrid Mørner                                    Arvid Kaalaas
Styremedlem                                      styremedlem