Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer. På eiendommen er det tilgjengelig båter, kanoer og annet aktivitetsutstyr.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:
Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner
Varamedlem: Eli Kringstad
NFU – Hordaland: Vigdis Olsen Brakstad
Varamedlem: Gunnar Hovden
LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder
Varamedlem: Bjørn Mørner
Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen
Varamedlem: Britt Karen Spjeld
Bergen Kommune: Samba S. Njie
Varamedlem: Tone E. Salomonsen
Det faste styret består således av to kvinner og tre menn. Dette gir en kvinneandel i styret på 40 %. Denne andelen har vært konstant i mange år.
I år 2007 har det vært avholdt ett styremøte.

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Skog og vedlikehold ved Eidsvåg dagsenter har hatt jevnlig tilsyn med hyttene og har utført noe vedlikeholdsarbeid på uteområdet, satt ut båter og kanoer samt foretatt noe snømåking og annet forefallende arbeid.
Gruppen hadde en arbeidsuke på hyttene våren 2007 der stiftelsen dekket kost og losji.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser.
Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

I 2007 har det vært gjort en del grave- og planeringsarbeide rundt hyttene for å tilbakeføre terrenget til sin opprinnelige form etter grunnarbeidet på hytte 2 vinteren 2006.

Stiftelsen Solhovden har ingen ansatte. Ved dugnadsarbeider og innleide arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker.

Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes svært lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

Utleie / drift

Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. Stiftelsens kontakt med leietakerne håndteres på denne måten først og fremst av dette kontoret.
Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til leder.

 

Stiftelsen Solhovden mottok i 2007 kr. 60.000 i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og kr. 50.000 fra Bergen Kommune. Tilskuddet fra Bergen Kommune ble for første gang bevilget direkte av bystyret og ble i den anledning doblet i forhold til tidligere tilskudd som ble gitt gjennom kulturkontorene.
I 2007 hadde stiftelsen til sammen 257 utleiedøgn. Dette er en reduksjon på 16 døgn fra 2006, men 30 døgn flere enn 2005.
I desember mottok Stiftelsen etter søknad til Hordaland Fylkeskommune et tilskudd på Kr 15.000 til produksjon og utsendelse av ny informasjonsfolder om Stiftelsens tilbud. Folderen er produsert i 2000 eks. og blir sendt ut i april 2008 til alle kommuner i Hordaland, de utviklingshemmedes organisasjoner samt andre aktuelle kontaktadresser.

Pga økte tilskudd fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune hadde en i 2007 en økning av inntektene på Kr. 37.400 og et positivt driftsresultat på Kr. 45.874.

Fremtid

Det vil fortsatt være behov for noe vedlikeholdsarbeid på hyttene. Taktekkingen vil ikke vare mange år til og det er derfor et mål å få dette arbeidet utført inneværende år.

Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Bystyre i budsjettene for 2008 på samme nivå som i 2007.
I april sendes en ny informasjonsfolder ut i stort opplag og det er grunn til å anta at dette vil øke antall utleiedøgn ytterligere.
På bakgrunn av dette mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

Mange henvendelser fra fornøyde brukere tyder på at tilbudet som stilles til disposisjon er verdifullt for mange utviklingshemmede og deres pårørende. Også mange kommunale bofellesskap og turer med organisasjoner melder tilbake om fine turer på hyttene.

 

Bergen 27. mars 2008

 

 

Kåre Kvalvåg (sign)                          Tore Andersen (sign)             Samba S. Njie (sign)
leder                                                   styremedlem                           styremedlem

 

 

                                   Astrid Mørner (sign)                           Vigdis Olsen Brakstad (sign)
Styremedlem                                      styremedlem