Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer. På eiendommen er det tilgjengelig båter, kanoer og annet aktivitetsutstyr.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:
Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner
Varamedlem: Eli Kringstad
NFU – Hordaland: Arvid Kaalaas
Varamedlem: Birgitte Hjertaas
LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder
Varamedlem: Bjørn Mørner
Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen
Varamedlem: Britt Karen Spjeld
Bergen Kommune: Samba S. Njie
Varamedlem: Marie Tschudi Madsen
Det faste styret består således av en kvinne og fire menn blant de faste representantene. Inkludert vararepr. er det fem kvinner noe som gir kvinneandel på 50 %.
I år 2009 har det vært avholdt to styremøter. På vårens møte ble årsberetning og regnskap godkjent sammen med budsjett for 2009. På høstens møte ble behovet for ekstraordinært vedlikehold vedtatt gjennomført ved opptak av lån.

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Sommeren 2009 ble det lagt nytt utvendig takbelegg på begge hyttene samt nye vindskier og dekslebord på grillhuset. Dette arbeidet ble utført av et innleid tømrerfirma.

Gangveien ut til båtene ble bygget helt ny i juli og gjør at tilgangen til båter og kanoer nå er sikrere for brukerne. Arbeidet ble gjort på dugnad.
I oktober ble en del trær felt med tanke på bygging av ny hytte.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser.
Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

Stiftelsen Solhovden har ingen ansatte. Ved dugnadsarbeider og innleide arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker.

Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes svært lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

Utleie / drift

Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. Stiftelsens kontakt med leietakerne håndteres på denne måten først og fremst av dette kontoret.
I 2009 hadde stiftelsen til sammen 313 utleiedøgn. Dette er en økning på 13 døgn fra 2008.

Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til leder.
Stiftelsen Solhovden mottok i 2009 kr. 60.000 i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og kr. 50.000 fra Bergen Kommune.
Store ekstraordinære vedlikeholdsarbeid, som samlet utgjør om lag Kr 100 000, har gjort at driftsresultatet for 2009 ender med et underskudd på Kr.  40.066,-

 

Fremtid

Det vil fortsatt være behov for noe vedlikeholdsarbeid på hyttene, særlig innendørs. Nytt gulvebelegg i stuene, etterisolering og utskifting av møbler er særlig viktig å få utført i 2010.
Stiftelsen har fått tilsagn om driftsstøtte fra Hordaland Fylkeskommune i budsjettet for 2010 på samme nivå som i 2009.

Bergen Bystyre har vedtatt å øke tilskuddet for 2010 med Kr 85 000. Dette vil bidra sterkt til gjennomføring av nødvendig vedlikeholdsarbeid.
Sommeren 2009 vedtok Hordaland Fylkesting å bevilge 3 mill kroner til bygging av en ny hytte på stiftelsens eiendom på Kvamskogen. Hytten skal disponeres av stiftelsen til samme formål som i dag. Dette viser at våre samarbeidsparter i Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune satser sterkt på stiftelsens tilbud fremover.

19. januar 2010 ble det oppdaget en betydelig vannlekkesje i hytte 1. Årsaken var frostsprenging etter at jordfeilbryter hadde slått seg av. Etter avholdt takst er skadeomfanget vurdert til ca. Kr. 50 000,- eks. mva. I brev av 5. februar 2010 har Gjensidige bekreftet at skaden vil bli dekket av forsikringen.

På bakgrunn av ovenstående mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

Bergen 8. mars 2009

 

 

Kåre Kvalvåg                                     Tore Andersen                                   Samba S. Njie
leder                                                   styremedlem                                      styremedlem

 

Astrid Mørner                                    Arvid Kaalaas
Styremedlem                                      styremedlem