Stiftelsen Solhovden, org.nr. 977 155 711, eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer. På eiendommen er det tilgjengelig båter, kanoer og annet aktivitetsutstyr.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:
Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner
Varamedlem: Eli Kringstad
NFU – Hordaland: Vigdis Olsen Brakstad
Varamedlem: Gunnar Hovden
LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg, styrets leder
Varamedlem: Bjørn Mørner
Hordaland Fylkeskommune: Tore Andersen
Varamedlem: Britt Karen Spjeld
Bergen Kommune: Samba S. Njie
Varamedlem: Tone E. Salomonsen
Det faste styret består således av to kvinner og tre menn. Dette gir en kvinneandel i styret på 40 %. Denne andelen har vært konstant i mange år.
I år 2006 har det vært avholdt tre styremøter. Ett av disse ble avviklet på stiftelsens hytter på Kvamskogen.

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Skog og vedlikehold ved Eidsvåg dagsenter har hatt jevnlig tilsyn med hyttene og har utført noe vedlikeholdsarbeid på uteområdet, satt ut og tatt opp båter og kanoer samt foretatt noe snømåking og annet forefallende arbeid.
Gruppen hadde en arbeidsuke på hyttene våren 2006 der stiftelsen dekket kost og losji.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser. Trøbåten gjennomgikk våren 2006 en betydelig reparasjon og oppgradering.
Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

Stiftelsen Solhovden har ingen ansatte. Ved dugnadsarbeider og innleide arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker.

Stiftelsens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø utover vanlig turgåing på området. Det brennes svært lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

Utleie / drift

Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune, regional utvikling. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. Stiftelsens kontakt med leietakerne håndteres på denne måten først og fremst av dette kontoret.
Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til leder.

 

Stiftelsen Solhovden mottok i 2006 kr. 50.000 i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og kr. 25.000 fra Bergen Kommune. Tilskuddet fra Bergen Kommune er delvis fra idrettsavdelingen og delvis fra kulturavdelingen.
I tillegg mottok stiftelsen en gave fra Sparebanken Vest på kr. 10.000 som tilskudd til ekstraordinært vedlikeholdsarbeid.
Utleien har også øket noe i forhold til året før og samlet har driftsinntektene således økt med kr. 22 000 sammenlignet med 2005.

Januar/februar 2006 måtte det gjennomføres et betydelig vedlikeholdsarbeid på hytte 2 pga. sviktende fundament under hytten. Arbeidet kostet totalt 426 000 og styret besluttet å oppta et pantelån på kr. 150 000 med nedbetalingstid over fem år. Lånet er gitt av DnbNOR med pantesikkerhet i eiendommen.
Som følge av dette har driften i år 2006 gått med et underskudd på kr. 410 000.

Fremtid

Det vil fortsatt være behov for noe vedlikeholdsarbeid på hyttene. Taktekkingen vil ikke vare mange år til og det er derfor et mål å få dette arbeidet utført inneværende og/eller neste år.

Styret har fått tilsagn om øket driftsstøtte fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Bystyre har i budsjettet for 2007 vedtatt et årlig driftstilskudd på kr. 50 000 til Stiftelsen Solhovden.
Dette vil innebære en økning i driftstilskuddet på 30 – 40 000 kroner i 2007.
På bakgrunn av dette mener styret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og regnskap og beretning er utarbeidet under denne forutsetning.

Mange henvendelser fra fornøyde brukere tyder på at tilbudet som stilles til disposisjon er verdifullt for mange utviklingshemmede og deres pårørende. Også mange bofellesskap melder tilbake om fine turer på hyttene.

Bergen 5. mars 2006

Kåre Kvalvåg                                     Tore Andersen                                   Samba S. Njie
leder                                                   styremedlem                                      styremedlem

                                   Astrid Mørner                                    Vigdis Olsen Brakstad
Styremedlem                                      styremedlem