Stiftelsen Solhovden eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer. På eiendommen er det tilgjengelig båter, kanoer og annet aktivitetsutstyr.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:
Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner
Varamedlem: Eli Kringstad
NFU – Hordaland: Vigdis Olsen Brakstad
Varamedlem: Gunnar Hovden
LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg Styrets leder
Varamedlem: Bjørn Mørner
Hordaland Fylkeskommune: Idrettssjef Tore Alfstad
Varamedlem: Idrettskonsulent Jens Harald Garden
Bergen Kommune: Kulturkonsulent Jan Reidar Rasmussen
Varamedlem: Idrettskonsulent Kurt Forsberg
Det faste styret består således av to kvinner og tre menn. Dette gir en kvinneandel i styret på 40 %. Denne andelen har vært konstant i mange år.
I år 2005 har det vært avholdt ett styremøte. På vårens møte ble årsberetning og årsregnskap gjennomgått og godkjent.

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Høsten 2005 tok Bergen Caravanklubb kontakt med Stiftelsen om en del granskog som de mente skygget for sol og lys til campingplassen og som de mente kunne være farlig dersom trærne skulle rotvelte i forbindelse med storm eller stor snøtyngde.
Det ble avholdt befaring og trærne ble senere fjernet på dugnad mot at deltakerne fikk trærne til ved. Det har også vært ryddet en del krattskog med mer rundt hyttene.

Skog og vedlikehold ved Eidsvåg dagsenter har hatt jevnlig tilsyn med hyttene og har utført noe vedlikeholdsarbeid på uteområdet, satt ut og tatt opp båter og kanoer samt foretatt noe snømåking og annet forefallende arbeid.
Gruppen hadde en arbeidsuke på hyttene våren 2005 der stiftelsen dekket kost og losji.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser. Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

En nabo på sørsiden av hytteområdet varslet utskilling og bygging av ny hytte våren 2004. Vegvesenet har, med henvisning til vegloven §§ 40,43 pålagt Stiftelsen Solhovden å la denne eiendommen få bruke stiftelsens utkjøring til riksvei 7. Det er nå inngått en avtale med denne naboen om bruk av vei mot en godtgjøring. Før denne retten kan brukes skal vedkommende betale stiftelsen kompensasjon i hht. den samme avtale.

Stiftelsen Solhovden har ingen ansatte. Ved dugnadsarbeider og innleide arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker.

Stiftelsens aktiviteter påvirker så vidt vites ikke det ytre miljø på noen måte utover vanlig turgåing på området. Det brennes svært lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

Utleie / drift

Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune, regional utvikling. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. Stiftelsens kontakt med leietakerne håndteres på denne måten først og fremst av dette kontoret.
For stiftelsens ledelse betyr dette en uvurderlig hjelp til den daglige drift.
Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til leder.

Stiftelsen Solhovden mottok i 2004 kr. 50.000 i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og kr. 25.000 fra Bergen Kommune. Tilskuddet fra Bergen Kommune er tilbake på nivå for 2003.
Utleien har vært som året før og samlet har driftsinntektene har derfor økt med kr. 15 000
Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr. 2 000,-. Justert for finansinntekter gir det et positivt årsresultat på kr. 1 036,-. Det vises forøvrig til revidert regnskapsrapport.

Fremtid

Høsten 2005 fikk vi alarmerende meldinger om tilstanden på hytte nr. 2. Søylene siger skjevt og etter en befaring med entreprenør ble det besluttet å stenge hytten inntil utbedring kunne finne sted.
Dette arbeidet startet opp like før jul og vil være fullført innen februar.
Kostnadene for arbeidet er beregnet til kr. 275.000. Dette må i første omgang belastes driftskapitalen, men må i ettertid søkes dekket inn helt eller delvis, med ekstraordinære søknader om støtte, gaver mv.

Det er tegnet og godkjent planer for bygging av ny hytte. Styret vil på bakgrunn av endret finansiell situasjon måtte vurdere å stille utbyggingsprosjekt i bero inntil man har skaffet mer driftskapital.
Behovet for ny hytte og finansieringen av denne må også sees i sammenheng med et økende behov for vedlikehold av de eksisterende bygninger, innvendig og utvendig. Særlig stue og kjøkken har stor slitasje etter mange års bruk.

Mange henvendelser fra fornøyde brukere tyder på at tilbudet som stilles til disposisjon er verdifullt for mange utviklingshemmede og deres pårørende. Også mange bofellesskap melder tilbake om fine turer på hyttene.

Bergen 21.03.2006

Kåre Kvalvåg                                     Kurt Forsberg                                    Tore Alfstad
leder                                                   styremedlem                                      styremedlem

                                   Eli Kringstad                                      Vigdis Olsen Brakstad
Styremedlem                                      styremedlem