Stiftelsen Solhovden eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer. På eiendommen er det tilgjengelig båter, kanoer og annet aktivitetsutstyr.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner
Varamedlem: Eli Kringstad

NFU – Hordaland: Vigdis Olsen Brakstad
Varamedlem: Gunnar Hovden

LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg Styrets leder
Varamedlem: Bjørn Mørner

Hordaland Fylkeskommune: Idrettssjef Tore Alfstad
Varamedlem: Idrettskonsulent Jens Harald Garde n

Bergen Kommune: Kulturkonsulent Jan Reidar Rasmussen
Varamedlem: Idrettskonsulent Kurt Forsberg

Det faste styret består således av to kvinner og tre menn. Dette gir en kvinneandel i styret på 40 %. Denne andelen har vært konstant i mange år.
I år 2004 har det vært avholdt ett styremøte. På vårens møte ble årsberetning og årsregnskap gjennomgått og godkjent.

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Vinteren 2004 vart en del skog fremfor de to hyttene hugget for å gi bedre utsikt til Langevatnet, særlig om sommeren. Opprydding av uteområdet, fjerning av krattskog og reparasjon av ”palleveien” til båtene hadde prioritet på vårparten.

Skog og vedlikehold ved Eidsvåg dagsenter har hatt jevnlig tilsyn med hyttene og har utført noe vedlikeholdsarbeid på uteområdet, satt ut og tatt opp båter og kanoer samt foretatt noe snømåking og annet forefallende arbeid. Den løpende dialog med Skog og vedlikehold føres av leder ved jevnlige telefonsamtaler og møter med gruppen direkte.

Det har vært avholdt et formelt samarbeidsmøte.

Gruppen hadde en arbeidsuke på hyttene våren 2004 der stiftelsen dekket kost og losji.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et antall redningsvester/flytevester i ulike størrelser. Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

En nabo på sørsiden av hytteområdet varslet utskilling og bygging av ny hytte våren 2004. Vegvesenet har, med henvisning til vegloven §§ 40,43 pålagt Stiftelsen Solhovden å la denne eiendommen få bruke stiftelsens utkjøring til riksvei 7. Saken førte til en del forhandlinger skriftlig og muntlig om praktiske og økonomiske vilkår med den nye eieren av parsellen.
Videre innleverte stiftelsen merknader til utskillelsen pga, etter stiftelsens mening, for høy utnyttelsesgrad i dette hytteområdet.
Saken om utskillelse og veirett ble ikke sluttført fordi eier trakk saken på ubestemt tid.

Stiftelsen Solhovden har ingen ansatte. Ved dugnadsarbeider og innleide arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker.
Stiftelsens aktiviteter påvirker så vidt vites ikke det ytre miljø på noen måte utover vanlig turgåing på området. Det brennes svært lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

Utleie / drift

Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune, regional utvikling. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. Stiftelsens kontakt med leietakerne håndteres på denne måten først og fremst av dette kontoret.
For stiftelsens ledelse betyr dette en uvurderlig hjelp til den daglige drift.

Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til leder.
Antall utleiedøgn har gått noe ned siste året og dette har ført til en inntektsvikt på ca 10 %.

Stiftelsen Solhovden mottok i 2004 kr. 50.000 i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og kr. 12.000 fra Bergen Kommune. Tilskuddet fra Bergen Kommune har blitt redusert med kr. 13.000 sammenlignet med året før. Samlet er det en svikt i inntektene med over 20.000 kroner, noe som svarer til nesten 14 %.
Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr. 14.270,-. Justert for finansinntekter gir det et negativt årsresultat på kr. 10.975. Det vises forøvrig til revidert regnskapsrapport.

Fremtid

I året som kommer må det gjøres tiltak for å øke utleiefrekvensen ved at tilbudet blir bedre kjent for de primære brukergruppene. Dette må gjøres med brosjyremateriell til utdeling og eventuelt annonsering i egnede medier. Det er tegnet og godkjent planer for bygging av ny hytte. Styret må på bakgrunn av den endrede utleiefrekvens vurdere om byggingen skal starte og når det kan skje.
Behovet for ny hytte og finansieringen av denne må også sees i sammenheng med et økende behov for vedlikehold av de eksisterende bygninger, innvendig og utvendig. Særlig stue og kjøkken har stor slitasje etter mange års bruk.

Mange henvendelser fra fornøyde brukere tyder på at tilbudet som stilles til disposisjon er verdifullt for mange utviklingshemmede og deres pårørende. Også mange bofellesskap melder tilbake om fine turer på hyttene.

Bergen 18.03.2005

Kåre Kvalvåg Jan Reidar Rasmussen Tore Alfstad
leder styremedlem styremedlem
Astrid Mørner Vigdis Olsen Brakstad
styremedlem styremedlem