Stiftelsen Solhovden eier og driver en ferie- og fritidseiendom på Kvamskogen i Kvam Herad. Eiendommen har tre hytter, grillhus og garasjer. På eiendommen er det tilgjengelig båter, kanoer og annet aktivitetsutstyr.

Styrets arbeid

Styret for Stiftelsen Solhovden består av fem personer med personlige varamedlemmer valgt/oppnevnt av:

Mødreklubben Optimisten: Astrid Mørner
Varamedlem: Eli Kringstad

NFU – Hordaland: Vigdis Olsen Brakstad
Varamedlem: Gunnar Hovden

LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg Styrets leder
Varamedlem: Bjørn Mørner

Hordaland Fylkeskommune: Idrettssjef Tore Alfstad
Varamedlem: Idrettskonsulent Jens Harald Garden

Bergen Kommune: Kulturkonsulent Jan Reidar Rasmussen
Varamedlem: Idrettskonsulent Kurt Forsberg

Det faste styret består således av to kvinner og tre menn. Dette gir en kvinneandel i styret på 40 %. Denne andelen har vært konstant i mange år.

I år 2003 har det vært avholdt to styremøter. I tillegg ble det avholdt ett styremøte per telefon pga hastesaker i ferien. På vårens møte ble årsberetning og årsregnskap gjennomgått og godkjent. I slutten av juni oppstod det to hastesaker, kjøp av hyttetomt og valg av ny revisor. Et styremøte ble derfor avholdt per telefon for å ta stilling til de to sakene.

Sigma Revisjon A/S ble valgt revisor etter at vår tidligere revisor, Arthur Hope, døde våren 2003.

I oktober ble det avholdt styremøte på stiftelsens hytter på Kvamskogen. Det ble avholdt befaring på hyttene og på området slik at styret ved selvsyn kan følge utviklingen av eiendommen.

Vedlikehold – ytre miljø – arbeidsmiljø

Vinteren 2003 vart en del skog fremfor de to hyttene hugget for å gi bedre utsikt til Langevatnet, særlig om sommeren. Opprydding av uteområdet, fjerning av krattskog og reparasjon av ”palleveien” til båtene hadde prioritet på vårparten.

Skog og vedlikehold ved Eidsvåg dagsenter har hatt jevnlig tilsyn med hyttene og har utført noe vedlikeholdsarbeid på uteområdet, satt ut og tatt opp båter og kanoer samt foretatt noe snømåking og annet forefallende arbeide. Den løpende dialog med Skog og vedlikehold føres av leder ved jevnlige telefonsamtaler og møter med gruppen direkte.

Det har vært avholdt et formelt samarbeidsmøte der også leder ved Eidsvåg Dagsenter deltok. Gruppen hadde en arbeidsuke på hyttene der stiftelsen dekket kost og losji.

En del lamper og kjøkkenutstyr er fornyet og reparert også dette året. Brannslukkere og brannvarslere er kontrollert og batterier skiftet. Seks senger har fått nye dyner og puter.

Skyvedørene til soverommene har vært i dårlig forfatning og disse er reparert og fungerer bra, selv om skinner og trinser etter hvert vil trenge utskifting.

Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt og det er også tilgjengelig et antall redningsvester/flytevester i alle størrelser. Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

På naboeiendommen på sørsiden er det bygget en ny hytte og denne eiendommen har fått tilgang til offentlig vann og avløp ved å koble seg til stiftelsens ledningsnett like ved den offentlige kummen. I den forbindelse ble det oppdaget at vårt eget avløpsrør hadde sunket og hadde derfor dårlig funksjonalitet. Dette ble utbedret i samme forbindelse.

Stiftelsen Solhovden har ingen ansatte. Ved dugnadsarbeider og innleide arbeid som har vært utført for stiftelsen er det ikke rapportert om noen form for skader eller ulykker.

Stiftelsens aktiviteter påvirker så vidt vites ikke det ytre miljø på noen måte utover vanlig turgåing på området. Det brennes svært lite i vedovner og alle avløp fra hyttene er ført til offentlig avløpsanlegg. Det er ingen motorisert ferdsel i utmark på stiftelsens område eller ved aktiviteter som er organisert av stiftelsen.

Investeringer

I juni ble stiftelsen kontaktet av en advokat som representerte en eier til hyttetomt som ligger inne på stiftelsens område, like i fremkant av hytte 1 og 2. Stiftelsen hadde i hht skjøte forkjøpsrett til tomten og på telefonmøte ble det vedtatt å prøve å sikre seg tomten for å hindre en fremtidig hytte like fremfor våre hytter.

Tomten ble kjøpt for kr. 50.000 pluss omkostninger og skjøte på eiendommen ble tinglyst 7. november 2003 etter at Kvam Herad gav konsesjon til kjøpet.

Høsten 2003 ble det anlagt ny vei til eiendommen. En har derfor nå betydelig bedre ut-/innkjøring til den offentlige veien, samtidig som en slipper den bratte bakken opp og ned til hyttene. Lengden på veien er også redusert slik at dette skal gi gevinst bl.a. med mindre brøyteutgifter i fremtiden.

Utleie / drift

Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune, regional utvikling. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. Stiftelsens kontakt med leietakerne håndteres på denne måten først og fremst av dette kontoret.

For stiftelsens ledelse betyr dette en uvurderlig hjelp til den daglige drift.

Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til leder.

Antall utleiedøgn har gått noe ned siden toppåret 2001. Dette skyldes særlig en svak utleie i månedene etter påske samt noen avbestillinger i sommermånedene.

Stiftelsen Solhovden mottok i 2003 kr. 50.000 i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og til sammen kr. 25.000 fra Bergen Kommune, fordelt på kultur- og idrettsavdelingen. Tilskuddet fra Bergen Kommune har økt med 5.000 samtidig som leieinntekten har gått ned med. Nesten 7.000 kr sammenlignet med året før.

Regnskapet går med et driftsunderskudd på kr. 6.653,-. Pga. renteinntekter vil likevel årsregnskapet komme ut med et overskudd på kr. 8.589,-. Det vises i den forbindelse til revidert regnskapsrapport.

 

Fremtid

I året som kommer må det gjøres tiltak for å øke utleiefrekvensen ved at tilbudet blir bedre kjent for de primære brukergruppene. Dette må gjøres med brosjyremateriell til utdeling og eventuelt annonsering i egnede medier.

Fremover blir det en utfordring for stiftelsen å bedre og utvide utleieproduktet ved å tilrettelegge for større aktivitetsmuligheter på området, samt å vedlikeholde og tilpasse hytter og utstyr til dagens virksomhet.

Tilkomst til vannet med kanoer og båter er vanskelig for bevegelseshemmede. Dette blir en utfordring å finne løsning på.

Den ene hytten har noe setningsskader og bør derfor utbedres. Dette arbeidet vil bli vurdert for gjennomføring våren 2004.

Det er gjort et betydelig arbeid med tegning og tilpassing av en ny hytte. Byggetillatelse er gitt, men oppstart av byggearbeidet ble utsatt pga. bygging av ny vei og innkjøp av hyttetomt.

Styret må ta stilling til når byggearbeidet skal starte.

Mange henvendelser fra fornøyde brukere tyder på at tilbudet som stilles til disposisjon er verdifullt for mange utviklingshemmede og deres pårørende. Også mange bofellesskap melder tilbake om fine turer på hyttene.

Bergen 18.02.2004.