Det har i år 2002 vært innkalt til to styremøter. På vårens møte ble årsberetning og årsregnskap med revisorberetning gjennomgått og godkjent. Til høstens møte ble forfall meldt av tre representanter (to kort tid før møtet) slik at styremøtet ikke ble avholdt.

Vinteren 2001/2002 var det en del problemer med frosne avløpsrør under hyttene. Dette har ført til en del ekstra kostnader til rørlegger. Problemet er nå løst ved at kraner på kjøkken og bad er skiftet ut slik at de ikke skal stå og dryppe, samt at det nå anvises at alle hyttegjester stenger hovedstoppekranen ved avreise.
I desember 2002 ble leder kontaktet av leietakere som fant skadedyr i hytte nr. 2. Leietakerne forlot hytten og hytten ble 30.12. behandlet av firmaet Actum. Dette påførte stiftelsen en kostnad på kr. 7500,- som blir utgiftsført på 2003.

Skog og vedlikehold ved Eidsvåg dagsenter har hatt jevnlig tilsyn med hyttene og har utført noe vedlikeholdsarbeid på uteområdet, satt ut og tatt opp båter og kanoer samt foretatt noe snømåking og annet forefallende arbeide. Den løpende dialog med Skog og vedlikehold føres av leder ved jevnlige telefonsamtaler og møter med gruppen direkte.
Det har vært avholdt et formeldt samarbeidsmøte der også leder ved Eidsvåg Dagsenter deltok. Gruppen hadde en arbeidsuke på hyttene der stiftelsen dekket kost og losji.

På hytte 1 og 2 er vinduer og dører samt grillhus og garasjer beiset utvendig av to ungdommer som gjorde dette som en sommerjobb.
Tre andre skoleungdommer har tatt hovedrengjøring i begge hytter høsten 2002.
En del lamper og kjøkkenutstyr er fornyet og reparert dette året. Brannslukkere og brannvarslere er kontrollert og batterier skiftet.
Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt. Trøbåten har vært på en omfattende reparasjon og fremstår nå i god stand. Arbeidet er utført av leder og honorert med timebetaling.
Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

Leder har hatt en rekke turer med ettersyn av hyttene, samt rykket ut på en del akutte problemer i forbindelse med frosne rør, låsingsproblemer o.a. som har krevd omgående tiltak.
Det har vært skrevet brev til Bergen Caravanclub om diverse problemer ved uønsket aktivitet på Solhovdens område. Møte ble avholdt i august der caravanclubben, grunneiere og stiftelsens leder deltok. Problemstillingene ble drøftet og en kom til enighet om et opplegg for bruk av friområdet i forståelse for stiftelsens brukerne sine spesielle behov.
Utleie av hyttene har som tidligere vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune, regional utvikling. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. På denne måten er det særlig dette kontoret som er kontakten mot våre brukere. Dette utgjør en vesentlig del av den daglige driften av Stiftelsen Solhovden.
Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til leder.

Antall utleiedøgn har gått litt ned siden toppåret 2001. Dette skyldes særlig en svak utleie i månedene etter påske.

Stiftelsen Solhovden mottok i 2002 kr. 50.000 i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og til sammen kr. 20.000 fra Bergen Kommune, fordelt på kultur- og idrettsavdelingen.

Leieinntekten har blitt redusert med rundt fem tusen kroner fra året før. Fra Bergen Kommune har tilskuddet blitt redusert jevnlig de siste årene og siste året er tilskuddet redusert med 23 %.
Dette betyr at slik at driftsinntektene totalt sett har blitt redusert med 10.000 til 150.000,-
Regnskapet går med et driftsoverskudd på kr. 1.038,-. Pga. renteinntekter vil likevel årsregnskapet komme ut med et overskudd på kr. 26.500,-. Det vises i den forbindelse til revidert regnskapsrapport.

Fremover blir det en utfordring for stiftelsen å bedre og utvide utleieproduktet ved å tilrettelegge for større aktivitetsmuligheter på området, samt å vedlikeholde og tilpasse hytter og utstyr til dagens virksomhet.
Tilkomst til vannet med kanoer og båter er vanskelig for bevegelseshemmede. Dette blir en utfordring å finne løsning på.
Det er høsten 2002 gjort et betydelig arbeid med tegning og tilpassing av en ny hytte. Byggesøknad innsendes like over nyttår.
Det har blitt søkt om flytting av innkjørsel. Dette er nå godkjent og kan utføres når våren igjen gjør sitt inntog på Kvamskogen.
Ny innkjørsel vil trygge og forenkle tilkomsten til området fra den offentlig veien og gjøre brøyteutgiftene i kommende vintre mindre kostbar.

Mange henvendelser fra fornøyde brukere tyder på at tilbudet som stilles til disposisjon er verdifullt for mange utviklingshemmede og deres pårørende. Også mange bofellesskap melder tilbake om fine turer på hyttene.

Bergen 20.02.2003.

Kåre Kvalvåg
leder