Det har i år 2001 vært avhold to styremøter. På vårens møte ble årsberetning og årsregnskap med revisorberetning gjennomgått og godkjent.

Vinteren 2000/2001 var det en del problemer med frosne avløpsrør under hyttene. Dette har ført til en del ekstra kostnader til rørlegger. Problemet er forsøkt løst ved at kraner på kjøkken og bad er skiftet ut slik at de ikke skal stå og dryppe, samt at det nå anvises at alle hyttegjester stenger hovedstoppekranen ved avreise.
Foruten dette har det vært få driftsproblemer.

Skog og vedlikehold ved Eidsvåg dagsenter har hatt jevnlig tilsyn med hyttene og har utført noe vedlikeholdsarbeid på uteområdet, satt ut og tatt opp båter og kanoer samt foretatt noe snømåking og annet forefallende arbeide. Den løpende dialog med Skog og vedlikehold føres av leder ved jevnlige telefonsamtaler og møter med gruppen direkte.
Det har vært avholdt et formeldt samarbeidsmøte der også leder ved Eidsvåg Dagsenter deltok. Gruppen hadde en arbeidsuke på hyttene der stiftelsen dekket kost og losji.

I 2001 ble det laget nye dører til grillhuset. Disse er blitt beiset. Begge hyttene er beiset utvendig av to ungdommer som gjorde dette som en sommerjobb.
Videre er to bunner i sofaene laget nye, samt noe fornyelser på dørlåser, reparasjoner av senger, stoler og annet utstyr. En god del av dette arbeidet er utført av stiftelsens leder og er honorert med timebetaling.
Begge hyttene har fått en tiltrengt hovedrengjøring av Arna Ten Sing.
Det er nå fire kanoer som er i drift foruten trøbåt og robåt. Trøbåten trenger en del reparasjon for å fungere optimalt. Dette vil bli forsøkt utbedret før sesongen 2002.
Det er satt opp og vedlikeholdt redningsbøye fra Vesta Forsikring ved kaien.

Leder har hatt en rekke turer med ettersyn av hyttene, samt rykket ut på en del akutte problemer i forbindelse med frosne rør, låsingsproblemer o.a. som har krevd omgående tiltak.

Antall utleiedøgn har øket fra de tidligere år slik at 2001 var det beste utleieåret siden 1995, da også gamlehytten var en del i bruk.

Utleie av hyttene har vært organisert gjennom Hordaland Fylkeskommune, regional utvikling. Dette kontoret har god oversikt over bruken av hyttene, ut og innlevering av nøkler samt fakturering av leien. På denne måten er det særlig dette kontoret som er kontakten mot våre brukere. Dette utgjør en vesentlig del av den daglige driften av Stiftelsen Solhovden.
Henvendelser fra brukerne som angår hyttene, utstyret, feil og mangler formidles etter avtale til leder.

Stiftelsen Solhovden mottok i 2001 kr. 50.000 i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og til sammen kr. 26.000 fra Bergen Kommune fordelt på kultur- og idrettsavdelingen.

Leieinntekten har øket med rundt fem tusen kroner fra året før. Tilskuddet fra Bergen Kommune har gått noe ned slik at driftsinntektene totalt sett har stått stille på 160.000.
Regnskapet går med et driftsunderskudd på kr. 3.300. Pga. renteinntekter vil likevel årsregnskapet komme ut med et overskudd på kr. 22.000. Det vises i den forbindelse til revidert regnskapsrapport.

Fremover blir det en utfordring for stiftelsen å bedre og utvide utleieproduktet ved å tilrettelegge for større aktivitetsmuligheter på området samt å vedlikeholde og tilpasse hytter og utstyr til dagens virksomhet.
Tilkomst til vannet med kanoer og båter er vanskelig for bevegelseshemmede. Dette blir en utfordring å finne løsning på.
En del utskiftinger på inventar og utstyr må påregnes. Særlig må kjøkkenutstyr og dekketøy fornyes dette året.

Mange henvendelser fra fornøyde brukere tyder på at tilbudet som stilles til disposisjon er verdifullt for mange utviklingshemmede og deres pårørende. Også mange bofellesskap melder tilbake om fine turer på hyttene.
Bergen 15.01.2002.

Kåre Kvalvåg
leder