§ 1. Målsetting

(Jmfr. Skjøte av 17.01.1977)

Stiftelsen Solhovden har som mål å eie, drive og videreutvikle feriestedet Solhovden for psykisk utviklingshemmede i Hordaland
Eiendommen skal drives på en måte som ikke strir mot avholdsarbeidets og det kristne ungdomsarbeidets retningslinjer.

§ 2. Grunnkapital

Stiftelsen sin grunnkapital er eiendommen Utsikten b.nr.10 av g.nr. 22 i Kvam Herad, påstående hovedhus, 2 hytter, garasje og «grue». Verdi kr. 1.000.000,-

 

§ 3. Styre

Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer som oppnevnes på følgende måte:
3 representanter oppnevnes av brukernes organisasjoner:
1 fra Vestlandsheimens Vel / Foreningen Lupe
1 fra Mødreklubben Optimisten
1 fra NFPU-Hordaland
1 representant oppnevnes av Hordaland Fylke
1 representant oppnevnes av Bergen Kommune

Alle representantene velges med personlige varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv og har en funksjonstid på 4 år.

 

§ 4. Styrets arbeid

Styret er vedtaksfør når minst 3 medlemmer er tilstede. Det holdes styremøte minst 2 ganger per år.

Stiftelsens styre har ansvar for drift, økonomi og aktivitetsprogram ved Solhovden.

Styret skal herunder:
– utarbeide budsjett/regnskap og årsmelding m/ revisjon som skal sendes de fem organisasjoner/etater som oppnevner styremedlemmer.
– Ivareta midler og eiendommer slik at disse holdes i hevd i tråd med målsettingen.

 

§ 5. Prokura

Styrets leder binder stiftelsen med sin underskrift.

 

§ 6. Endring av vedtekter

Stiftelsens vedtekter kan endres med 3/5 flertall på to etterfølgende styremøter.
Før endelig vedtak skal styret sende endringsforslag til de 5 organisasjoner/etater som oppnevner styremedlemmer til uttalelse.
Uttalelsene skal følge med endringsforslaget når det sendes Fylkesmannen til godkjenning.

 

§ 7. Oppløsning

Før stiftelsen oppløses skal forslag om oppløsning og disponering av aktiva sendes de 5 organisasjoner/etater som oppnevner styremedlemmer til uttalelse.
Fylkesmannen skal godkjenne en eventuell oppløsning og disponering av aktiva.